Στην Τράπεζα της Ελλάδος η συγχώνευση ERGO – Αγροτικής ασφαλιστικής

Σε ανακοίνωσή της η ΤτΕ αναφέρει ότι:
α) Η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής με την επωνυμία “ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής”, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Τσιμισκή αριθμ. 21, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δήμο Πολυμενίδη, ειδικά εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο δυνάμει του με αριθ. 675/16.6.2017 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της, με ΑΦΜ 094011038, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 057207204000 (στο εξής “ERGO Ζωής”)
και (β) Η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία ”Αγροτική Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία”, που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμ. 173 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δημήτριο Χατζηπαναγιώτου, ειδικά εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο δυνάμει του με αριθ. 606/16.6.2017 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της, με ΑΦΜ 094078638, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 123950901000 (στο εξής ”Αγροτική ΑΑΕ”),
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ότι
Υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, κοινό αίτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016, με συνημμένο το από 16.6.2017 ”Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως των εταιρειών με τις επωνυμίες ERGO Ζωής και Αγροτική ΑΑΕ από την εταιρεία με την επωνυμία “ERGO Α.Α.Ε. ΖΗΜΙΩΝ”, η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμ. 173, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Θεόδωρο Κοκκάλα, ειδικά εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο δυνάμει του με αριθ. 522/16.6.2017 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της, με ΑΦΜ 094256484, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 006097501000 (στο εξής ”ΕRGO AAEZ”), το οποίο σχέδιο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77α του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό και με την διάταξη του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν. 4364/2016 και καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ για καθεμία από τις υπό συγχώνευση εταιρείες δυνάμει των υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 72912/3-7-2017, 72965/30-6-2017 και 72906/3-7-2017 ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Εταιρειών και ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Αντικείμενο του ως άνω κοινού αιτήματος είναι η παροχή έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ άρθρο 28 παρ. 10 του Ν. 4364/2016, για την συγχώνευση των ως άνω τριών εταιρειών, με απορρόφηση των εταιρειών ”ERGO Ζωής” και “Αγροτική ΑΑΕ” (απορροφώμενες εταιρείες), από την εταιρεία “ΕRGO AAEZ” (απορροφώσα εταιρεία) και για την κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης μεταβίβαση (εξομοιούμενη με καθολική διαδοχή: άρθρ. 75 παρ. 1 περ. α’ Κ.Ν. 2190/1920) των χαρτοφυλακίων ασφαλιστηρίων των απορροφώμενων εταιρειών “ERGO Ζωής” και “Αγροτική ΑΑΕ” προς την απορροφώσα εταιρεία “ΕRGO AAEZ”, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 239/1/21.7.2017 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Το ανωτέρω κοινό αίτημα είναι κατάλληλα υπογεγραμμένο από τους εξουσιοδοτηθέντες εκπροσώπους των τριών υπό συγχώνευση εταιρειών, “ERGO Ζωής”, “Αγροτική ΑΑΕ” και “ΕRGO AAEZ”. Η ανωτέρω δια συγχωνεύσεως μεταβίβαση των ασφαλιστηρίων των απορροφώμενων εταιριών ισχύει με την επιφύλαξη της εγκρίσεως αυτής από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 7β’ του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016 ορίζεται, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων υπ’ αρ. 239/1/21.7.2017 της Τράπεζας της Ελλάδος, χρονικό διάστημα από την επομένη της δημοσιεύσεως της παρούσας και έως την 29η Σεπτεμβρίου 2017, για την υποβολή ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Τ.Τ. 102 50, Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr
Πηγή: insurancedaily.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.