Θανατηφόρο τροχαίο

Η ιστοσελίδα αυτή δεν είναι ο κατάλληλος τόπος για να αναφερθούμε στον πόνο, τη θλίψη, το σοκ ακόμα και το θυμό που μπορεί να προκαλέσει ο θάνατος κάποιου οικείου σας, λόγω εμπλοκής του σε τροχαίο.
Παρακάτω θα παρουσιάσουμε ακροθιγώς τις δυνατότητες που έχετε να διεκδικήσετε αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Απαραίτητη είναι πάντως η επικοινωνία μαζί μας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τη συγκεκριμένη περίπτωσή σας.
1) ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Αξιώσεις από θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα μπορούν να έχουν οι κληρονόμοι του θανόντος, όσοι δικαιούνταν να ζητήσουν από αυτόν διατροφή, συνεισφορά κι υπηρεσίες κι οι συγγενείς του (ως προς το κονδύλιο της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης).
Συγκεκριμένα μπορούν να διεκδικηθούν τα εξής κονδύλια:
Α) Περιουσιακές Ζημίες

Οι κληρονόμοι μπορούν να διεκδικήσουν να αποζημιωθούν για την περιουσιακή ζημιά που υπέστη ο θανών, όπως για τις ζημίες που τυχόν υπέστη το όχημά του (επισκευή, αποζημίωση για ολική καταστροφή, αποζημίωση για μείωση εμπορικής αξίας), για μεταφορά και φύλαξη του οχήματος, για τα καταστραφέντα προσωπικά είδη του θανόντα, για κάθε είδους δαπάνη για τα νοσήλια του θανόντα (αν ο θανών νοσηλεύθηκε κατόπιν του τροχαίου και μέχρι την κατάληξή του), για αποκλειστικούς νοσοκόμους, για βελτιωμένη διατροφή, κτλ.

Δείτε αναλυτικά τί μπορείτε να διεκδικήσετε στην περίπτωση τροχαίου με υλικές και σωματικές βλάβες.

Η ανάγνωση των κονδυλίων αυτών, με την απαραίτητη προσαρμογή τους για την περίπτωση του θανατηφόρου τροχαίου, πιθανόν να σας είναι διαφωτιστική.

Β) Έξοδα Κηδείας-Ταφής

Στα έξοδα Κηδείας περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αναφέρεται στην πράξη της ταφής του προσώπου και στη σχετική τελετή. Έξοδα Κηδεία-Ταφής δικαιούνται να ζητήσουν οι κληρονόμοι από κοινού ή ο κληρονόμος που τα κατέβαλε.

Γ) Αποζημίωση για Στέρηση Διατροφής, Συνεισφοράς, Υπηρεσιών

Σύμφωνα με το άρθρο 928 του Αστικού Κώδικα, ο υπόχρεος σε αποζημίωση για τη θανάτωση κάποιου άλλου, βαρύνεται με την αποζημίωση όλων εκείνων των προσώπων, τα οποία δυνάμει του νόμου μπορούσαν να απαιτήσουν διατροφή από το θύμα. Διατροφή δικαιούνται να ζητήσουν ο σύζυγος, οι ανιόντες και κατιόντες (γονείς, τέκνα, παππούς, γιαγιά κτλ) και τα αδέλφια.
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, καθιερώνεται η αμοιβαία υποχρέωση των συζύγων για κοινή συμβολή τους (με τα εισοδήματα, την περιουσία τους αλλά και την προσωπική τους εργασία) στις οικογενειακές ανάγκες (διατροφή δική τους, διατροφή των τέκνων τους κι υποχρέωση για συμβολή στις ανάγκες του οικογενειακού οίκου). Ο επιζών σύζυγος στερείται τη συνεισφορά του θανόντος συζύγου και δικαιούται αποζημίωση για την στέρηση αυτής της συνεισφοράς.
Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι γονείς, υπό κάποιες προϋποθέσεις, δύνανται να διεκδικήσουν από τα τέκνα παροχή υπηρεσιών. Με το θάνατο σε τροχαίο κάποιου από τα τέκνα τους, στερούνται αυτές τις υπηρεσίες και δικαιούνται αποζημίωσης για τη στέρηση των υπηρεσιών αυτών.
Δ) Χρηματική Ικανοποίηση λόγω Ψυχικής Οδύνης
Η στενή σύνδεση που έχουν διάφορα πρόσωπα με το θανόντα συνεπάγεται ιδιαίτερο ψυχικό πόνο λόγω του θανάτου του. Ο ψυχικός αυτός πόνος κατ’ αρχήν δεν είναι αποτιμητέος σε χρήμα. Ωστόσο, επιδικάζεται μια εύλογη αποζημίωση λόγω αυτού του ψυχικού πόνου. Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης είναι συνήθως το πιο κομβικό κονδύλιο που περιλαμβάνεται στο αγωγικό δικόγραφο.
2) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ
Δικαιούνται χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης οι στενά συνδεδεμένοι με το θανόντα. Στην πράξη, στενά συνδεδεμένα θεωρούνται τα μέλη της οικογένειας του θύματος. Η έννοια της οικογένειας, ωστόσο, δεν καθορίζεται από το νόμο, αλλά από τη νομολογία. Η συμβίωση των προσώπων που συνιστούν την οικογένεια με το θανόντα έχει σημασία για τον προσδιορισμό του ποσού της χρηματικής ικανοποίησης.
Συγκεκριμένα, έχει κριθεί νομολογιακά ότι στην έννοια της οικογένειας ανήκουν:
α) Γονείς
β) Πατριός, Μητριά
γ) Παππούς, Γιαγιά
δ) Πεθερός, Πεθερά (υπό προϋποθέσεις)
ε) Αδέλφια
στ) Ετεροθαλή αδέλφια
ζ) Σύζυγος
η) Μνηστοί (υπό προϋποθέσεις)
θ) Σύντροφος – Ελεύθερη Συμβίωση (υπό προϋποθέσεις – σπάνιες περιπτώσεις)
ι) Τέκνα
ια) Εγγόνια
ιβ) Δισέγγονα
ιγ) Θετά τέκνα
ιδ) Κυοφορούμενο τέκνο
ιε) Τέκνο συζύγου θανόντα (υπό προϋποθέσεις – σπάνιες περιπτώσεις)
ιστ) Γαμπρός, Νύφη από τέκνα (υπό προϋποθέσεις – σπάνιες περιπτώσεις)
ιζ) Θείοι, Θείες (υπό προϋποθέσεις – πολύ σπάνιες περιπτώσεις)
3) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
Δύο είναι οι προτεραιότητές μας σε σχέση με την αποζημίωσή σας:
Η εξάντληση των αξιώσεών σας, ώστε να αποζημιωθείτε με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Κι η όσο το δυνατόν συντόμευση της διαδικασίας, αποφεύγοντας κάθε χρονοτριβή. Επιμένουμε στη συνεχή ενημέρωσή σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.
Αναλαμβάνουμε γενικά τη διεκπεραίωση της υπόθεση σας, έως ότου αποζημιωθείτε, είτε εξωδικαστικά είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης.

 

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.


Διαβάστε για τη δικηγορική αμοιβή στις υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων
.