Επικουρικό Κεφάλαιο – Προδικασία είναι αντίθετη προς το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παρ.6 του ΠΔ 237/1986 υποβολή υπό του ενάγοντος έγγραφης αίτησης αποζημίωσης προς το Επικουρικό Κεφάλαιο, (με συνημμένα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτησή του αυτή), τρείς μήνες προ της άσκησης αγωγής, αποτελεί ανεπίτρεπτη παρέκκλιση από το άρθρο 1 § 4 της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ, καθώς αναγκάζει τα θύματα ανασφάλιστων αυτοκινήτων να τηρήσουν μια διαδικασία, που σε διαφορετική περίπτωση (δηλαδή αν το ζημιογόνο αυτοκίνητο ήταν ασφαλισμένο) δεν θα έπρατταν. Συνεπώς, το άρθρο 19 § 8 του Π.Δ. 237/1986 δε θα πρέπει να εφαρμοστεί ως ερχόμενο σε αντίθεση με το δίκαιο της Ε.Ε.
Διαβάστε περισσότερα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.