Tag: αναπηρος

Ηθική βλάβη 200.000 ευρώ στον 90% κριθέντα ανάπηρο σε τροχαίο ατύχημα

Διαβάστε την παρακάτω δικαστική απόφαση που αφορά σύγκρουση αντιθέτως κινουμένων οχημάτων με αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού σε μέθη
Αποκλειστική υπαιτιότητα του εν μέθη (2,77 γρ. ανά λίτρο αίματος) οδηγού ΙΧΕ αυτοκινήτου ο οποίος απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του, λόγω υπερβολικής ταχύτητας και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, παραβιάζοντας την υφιστάμενη διπλή διαγράμμιση, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί μετωπικά με το αντιθέτως κινούμενο όχημα, (παράβαση άρθρ. 5 παρ.8α, 12 παρ.1, 19 παρ.1 και 2, 42 του ΚΟΚ).,
Εποπτεία Ανηλίκου
Το συντρέχον πταίσμα του εποπτεύοντος στην πρόκληση της ζημίας του εποπτευομένου δεν μπορεί να αντιταχθεί από τον εναγόμενο τρίτο, κατά της αγωγής αποζημίωσης του εποπτευομένου, εφόσον δεν πρόκειται για πταίσμα του ίδιου του εποπτευομένου. Επομένως, ο ισχυρισμός του εναγομένου τρίτου περί συνυπαιτιότητας των γονέων του παθόντος ανηλίκου, κατ’ άρθρο 300 ΑΚ, ως εχόντων την εποπτεία αυτού, δεν είναι νόμιμος. Είναι όμως νόμιμος, όταν ο εποπτεύων γονέας ζητάει αποζημίωση από τον τρίτο για δική του ζημία.
Εν προκειμένω απορρίπτεται ως μη νόμιμη σχετική ένσταση συνυπαιτιότητας των εναγόντων για άσκηση της ενδεδειγμένης εποπτείας, που πρόβαλε η εναγομένη, αναφορικά με τη πρόκληση τραυματισμού του ανηλίκου τέκνου τους, λόγω επιβίβασης του ανηλίκου στη θέση του συνοδηγού.
Παραπληγικό Επίδομα ΙΚΑ
Ο παθών δεν δικαιούται το κονδύλιο για υπηρεσίες τρίτου προσώπου (συγγενών ως αποκλειστικών Νοσοκόμων άνευ ανταλλάγματος ΑΚ 930 παρ.3 – πλασματική δαπάνη) (1)
Η χορήγηση εξωιδρυματικού επιδόματος τετραπληγικών ή παραπληγικών του άρθρου 42§1 Ν. 1140/1981 αποκλείει το δικαίωμα του ησφαλισμένου παθόντος να επιδιώξει, κατ’ άρθρον 930 § 3 ΑΚ, σωρευτικώς και την εις χρήμα αποτιμητή παροχή των προσφερομένων υπηρεσιών τρίτου προσώπου προς αυτόν λόγω της μη δυνατότητος αυτοεξυπηρετήσεως ένεκα της αναπηρίας του.
Δικαίωμα ασφαλισμένου να αξιώσει νοσήλια για χρονικό διάστημα προ της επέκτασης καθεστώτος ΙΚΑ και στον ΕΟΠΥΥ άρθρο 29 παρ.2 του Ν.4272/2014
Στον παθόντα ανήλικο επιδικάσθηκε το ποσό των 68.147,51 ευρώ για τα έξοδα νοσηλείας του σε Νοσοκομεία τα οποία καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από τον ΕΟΠΥΥ, καθολικό διάδοχο του Ο.Π.Α.Δ, στον οποίο ήταν εμμέσως ασφαλισμένος. Νομιμοποιείται δε να αξιώσει τα έξοδα νοσηλείας που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από του τραυματισμού του έως την 11-7-2014, οπότε δημοσιεύθηκε και άρχισε να ισχύει ο Ν.4272/2014, με τον οποίο επεκτάθηκε το καθεστώς υποκατάστασης του ΙΚΑ και στον ΕΟΠΥΥ.
Ηθική Βλάβη 200.000 ευρώ
Με απόφαση της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του ΚΕ.Π.Α κρίθηκε ότι το συνολικό ποσοστό αναπηρίας του παθόντος ανηλίκου, συνεπεία κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης με σοβαρή έκπτωση νοητικών λειτουργιών, σπαστική παραπληγία και έκτοπες οστεοποιήσεις, ανέρχεται σε 90%.
Ηθική Βλάβη Εμμέσως Ζημιωθέντων
Τρίτα πρόσωπα δεν δικαιούνται κατά νόμο χρηματική ικανοποίηση, έστω και αν αυτά, λόγω στενού συγγενικού δεσμού προς τον παθόντα, δοκιμάζουν ψυχικό πόνο και στεναχώρια, όπως στην περίπτωση των γονέων από βλάβη του σώματος ή της υγείας του τέκνου τους, διότι στην περίπτωση αυτή η ηθική βλάβη είναι έμμεση και δεν αποκαθίσταται. Απορριπτέα ως νόμω αβάσιμη η αγωγή αναφορικά με το κονδύλιο για ηθική βλάβη των γονέων για τον τραυματισμό των ανηλίκων τέκνων τους.
Αποκλειστική Νοσοκόμος
Λόγω της πλήρους ανικανότητάς του ανηλίκου παθόντος να αυτοεξυπηρετείται, είχε την ανάγκη κάποιου άλλου προσώπου κοντά του. Το ρόλο αυτό ανέλαβαν χωρίς αντάλλαγμα , η μητέρα του αρχικά και στη συνέχεια και οι δύο γονείς, ξεπερνώντας τα όρια που θέτουν οι γονικές τους υποχρεώσεις. Έτσι, δικαιούται την αμοιβή που θα κατέβαλε σε τρίτο πρόσωπο (150 ευρώ ημερησίως για 136 ημέρες), συνολικά το ποσό των 20.400 ευρώ.
Δαπάνη Μίσθωση Διαμερίσματος
λόγω αναγκαίας παραμονής του παθόντος εκτός τόπου κατοικίας
Αποδείχθηκε ότι όταν ο ανήλικος παθών εξήλθε από το νοσοκομείο δεν ήταν δυνατόν να επιστρέψει στην οικία του στην επαρχία, διότι έπρεπε να παρακολουθεί το πρόγραμμα στο Κέντρο Αποκατάστασης που βρίσκεται στην Καλλιθέα Αττικής. Για το λόγο αυτό παρέμεινε με τη μητέρα του στην Αθήνα. Επιδικάσθηκε το ποσό πού αναλογεί στην εκμίσθωση διαμερίσματος (μετά της σχετικής δαπάνη ΔΕΗ και κοινοχρήστων).
Πηγή esd.gr